جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
درباره حزب > بیانیه ها
پانزده برنامه جامع برای مدیریت شهری
نگاه تدبیرگرایان بر مدیریت شهری تابع نگاه آنان بر حوزه سیاست است و در واقع آنان با تکیه بر مبنای ارزشی فقه پویا و نگاه پویا به تغییرات درونی و محیطی خود بر مبنای خواست عمومی مردم و توسعه رفاه و فرهنگ شهری بر اساس محور جوهری مدینه النبی و تحت زعامت ولی فقیه زمان ، خود را ملزم بر مهندسی مدیریت بر اساس مقتضیات و انتظارات میدانند و توسعه و همراهی با توسعه را یک امر ضروری دانسته و با در نظر گرفتن بینش و ارزش بنیادین خود با مهندسی مدبرانه بر تغییرات اثر گذاشته و با آن همراه میشوند.
اکنون که در طلیعه سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب سترگ ملت ایران بر علیه طاغوت زمان و ظلم و بیدادگری قرار داریم ندای ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ...