جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
درباره حزب > اساسنامه جبهه
اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی
حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آیین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود و دارای حقوق و امتیازات مندرج در ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 4/11/1394 مجلس شورای اسلامی و 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی آن می باشد.
جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، جریانی است که بر اساس گفتمان تدبیر و توسعه با رویکرد اعتدالگرایانه در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر پایه اعتقاد نهادین به اصول انقلاب اسلامی و حرکت در چارچوب قانون اساسی کشور و احترام به اراده و تصمیم ملت ایران در راستای ...