جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
درباره حزب > تاریخچه
جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی با رویکرد اعتدال گرایانه متشکل از چند حزب قانونی و دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب کشور راه اندازه شده است.