در انتخابات مردم سعی کنند اصلح ترین را انتخاب کنند.مهم این است که شما در بین این افراد صالح بگردید و صالح ترین را پیدا کنید.اینجا جایی نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفا کنیم، دنبال حداکثر باشید و بهترین را انتخاب کنید      
کد خبر: ۱۱۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 07 2017 May
اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی
حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آیین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود و دارای حقوق و امتیازات مندرج در ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 4/11/1394 مجلس شورای اسلامی و 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی آن می باشد.

اساسنامه حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

فصل اول : کلیات

 

ماده 1: حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آیین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود و دارای حقوق و امتیازات مندرج در ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و جمعیتها مصوب 4/11/1394 مجلس شورای اسلامی و 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و الحاقات بعدی آن می باشد.

ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت در سرتاسر کشور می باشد.

ماده 3: مركز اصلي حزب در  تهران- خيابان ولی عصر- بالاتر از میدان ونک- برج نگار ط13 واحد 2 است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از وزارت کشور در سایر شهرستانها شعبه استانی با مجوز کمیسیون ماده 10 تأسیس میگردد.

تبصره1: نشانی دفتر مرکزی و شعب و تغییرات بعدی آن به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مرکزی و شعب حزب نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده 4: حزب التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.

 

فصل دوم عضویت

 

ماده 5: شرايط عضويت :

1-   اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

2-   تقید به فعالیت در چارچوب قانون

3-   تابعیت ایران

4-   محروم نبودن از حقوق اجتماعی بر اساس رأی دادگاه صالحه

5-   پذيرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

6-    پرداخت حق عضویت

7-   سن عضویت حداقل 18 سال

8-   عدم سؤپیشینه کیفری مؤثر

تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تأسیس به عهده هیأت مؤسس و پس از آن به عهده شورای مرکزی خواهد بود.

ماده6: انواع عضویت:

1-   عضو اصلی: در سه سطح ملی- استانی و شهرستانی است که شرایط آن تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و عضو اصلی فردی است که متقاضی عضویت در حزب باشد و تقاضای وی مورد پذیرش مرجع صلاحیت دار مندرج در این اساسنامه قرار گرفته و حکم عضویت برای وی صادر گردد.

2-   عضو افتخاری: فردی است که با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، شخصیتی و با پیشنهاد یکی از اعضای شورای مرکزی و تصویب شورا به عضویت افتخاری پذیرفته می شود.

تبصره: بدیهی است فقط عضو اصلی دارای حق رأی در مجامع عمومی حزب می باشد.

ماده7: خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است:

1-   استعفا بصورت كتبي

2-   اخراج بنا به در خواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل یک بیستم اعضای اصلی حزب و تصویب مجمع عمومی

3-   فوت

4-   حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

5-   از دست دادن هریک از شرایط عضویت مندرج در ماده 5

 

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

 

ماده8: هیأت مؤسس به مجموعه افرادی گفته می شود که تقاضای تأسیس حزب را ارايه نموده و دارای اختیارات زیر می باشند:

1-   انجام کلیه مقدمات تأسیس

2- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تأسیس تشکل حداکثر 6 ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب

3- انجام وظایف ارکان حزب تا برگزاری مجمع عمومی تأسیس

4- پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تأسیس

تبصره1: هیأت مؤسس دارای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

ماده9: ارکان حزب عبارتند از:

1-   مجامع عمومی

2- شورای مرکزی

3- دبیرکل

4- هیأت بازرسی

5- هیأت اجرایی

ماده10: مجمع عمومی عالی ترین رکن و بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری حزب بوده و بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره1: مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می شود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی یا یک سوم اعضای اصلی برگزار می شود.

تبصره2: مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصویب هر موضوعی بجز مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری برای آنها پیش بینی شده با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر معتبر می باشد.

تبصره3: در صورتی که مجمع عمومی در دعوت نخست به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعداد عضو اصلی حاضر رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره4: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضاء ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره5: حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب بایستی به وزارت کشور اعلام تا نماینده ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام شود.

تبصره6: مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند، اداره می شود. هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنطیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره7: در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید هیأت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیأت بازرسی دو سوم  اعضای اصلی میتوانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی وزارت کشور صورت گیرد.

ماده11: مجمع عمومی دارای وظایف زیر می باشد:

1-   انتخاب اعضای شورای مرکزی برای مدت سه سال و هیأت بازرسی برای مدت یکسال

2-   قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی

3- تصویب انحلال حزب و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

4- تغییر در مرامنامه و اساسنامه حزب با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی

5- تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان حزب

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته

7- استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت حزب

8- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9- تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

10- تصویب ترازنامه و بودجه حزب

11- تعیین میزان حق عضویت سالانه

12- تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی و دعوتنامه حزب

تبصره1: هر گونه تغییر در مرامنامه ، اساسنامه و شورای مرکزی حزب در صورتی معتبر است که به تایید کمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره2: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست یک سوم اعضای اصلی و با اطلاع قبلی وزارت کشور در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد. و باید به تصویب دو سوم اعضای اصلی مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره3: حزب یک نسخه ار مصوبات مجمع عمومی را به وزارت کشور ارسال خواهد نمود.

ماده12: شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل می باشد که چهار نفر از بین هیأت موسس بصورت عضو ثابت می باشد و هفت نفر بعدی توسط مجمع عمومی با اکثریت آراء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و رهبری حزب را به عهده داشته و در کلیه امور مربوط به حزب در مقابل مجمع عمومی و دستگاههای ذیربط مسئول است.

تبصره1: در صورت فوت، استعفا، و یا عزل ، هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره2: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا برگزار می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفاء از شورای مرکزی محسوب شده و بترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره3: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی ، انتخاب شورای مرکزی جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

تبصره4: نحوه تاسیس و اداره شعب شهرستانها بوسیله آئین نامه که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می رسد تعیین خواهد شد.

ماده13: اختیارات و وظایف شورای مرکزی:

1-   انتخاب ، قبول استعفاء و عزل دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی و مسئولین واحدهای تشکیلاتی حزب

2-   تدوین سیاستهای کلان (در چارچوب مرامنامه و اساسنامه) و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

3-   پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های حزب به مجمع عمومی برای تصویب

4-   نظارت بر عملکرد هیأت اجرایی

5-   موافقت با تأسیس شعب در استانها و شهرستانها

6-    پیگیری مصوبات مجمع عمومی

7-   پذیرش عضویت اعضای جدید

8-   پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

9-   پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

10- تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

11- پیشنهاد انحلال حزب

12- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع

ماده14: دبیرکل:

دبیرکل بالاترین مقام حقوقی- اجرایی حزب است که از بین اعضای شورای مرکزی و با رای اکثریت نسبی برای مدت سه سال توسط شورای مرکزی انتخاب شده و ریاست آن را بعهده دارد. وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است:

1-   اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضاء

2- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

3- ارائه گزارش سالیانه عملکرد حزب به مجمع عمومی

4- پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

5- دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

6- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول حزب

7- افتتاح و رسیدگی به حسابهای حزب و پرداخت دیون و وصول مطالبات

8- اقامه دعوی از طرف حزب و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

9- پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

10- انتشار بیانیه ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف حزب

11- پاسخگویی به کلیه تصمیمات ، اقدامات و عملکرد حزب

تبصره1: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی بعنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

تبصره2: دبیرکل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای حزب را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها قرار خواهد داد.

ماده15: هیأت بازرسی:

هیأت بازرسی حزب از سه نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل از افرادی که آشنا به امور بازرسی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. بازرسان می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:

1-   نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، هیأت اجرایی و عملکرد حزب

2- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی حزب و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

3- رسیدگی به گزارشهای واصله در خصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

4- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه حزب

5- ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع  عمومی

6- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی ( مالی و غیر مالی )

تبصره1: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی توانند متقاضی عضویت در هیأت بازرسی شوند.

تبصره2: اعضای هیأت بازرسی نمی توانند در هیچیک از ارکان دیگر حزب مسئولیت داشته باشند.

تبصره3: کلیه اسناد و مدارک حزب اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس بازرسان قرارگیرد.

ماده16: هیأت اجرایی:

هیأت اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که از بین اعضای اصلی توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را بعهده دارند:

1-   اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل

2- برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل

3- فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع پس از تصویب شورای مرکزی

4- واحدهای اجرایی حزب عبارتند از کمیته های سیاسی- پارلمانی- استراتژیک و امور زیربنایی- حقوقی و قوانین- فرهنگی و اجتماعی- اداری و مالی-  انتخابات- پژوهش و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی- امور بین الملل- بانوان- جوانان- دانشجویان- رووابط عمومی و اطلاع رسانی- انضباطی- کانون های اقوام و اقشار- حوزه های استانی و شهرستانی- دفاتر معاضدتی و مشاورتی- مشاوران دبیرکل.

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده 10

 

ماده17:علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می نماید:

1-   گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

2- کلیه بیانیه ها، اطلاعیه ها و بولتن ها

3- یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ارکان

4- گزارش بازرسان

5-گزارش هر گونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد 28، 29، 30 آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها برگزار می شود.

6- گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخابات و نتایج حاصله

7- گزارش تعداد اعضای حزب و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه

8- اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

 

فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی

 

ماده18: بودجه حزب از طریق حق عضویت ، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ، وقف ، وصیت تأمین می شود.

تبصره 1: حزب هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.

تبصره2: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهد آور به امضاء مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر حزب معتبر خواهد بود.

تبصره3: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

ماده19: درآمدها و هزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار می گیرد.

تبصره1: سال مالی حزب منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره2:کلیه درآمدها و وجوه حزب در حساب مخصوص بنام حزب نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

 

فصل ششم: تعطیلی موقت و انحلال

 

ماده20: اصل بر فعالیت مستمر حزب می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب اکثریت نسبی اعضاء مجمع عمومی حزب می تواند پس از تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، فعالیتهای خود را برای مدت یکسال موقتاً تعطیل نماید. این تعطیلی فقط برای یکبار با درخواست حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قابل تمدید می باشد. در صورت تداوم تعطیلی حزب منحل تلقی می شود.

تبصره: حزب در دوره تعطیلی موقت حق هیچگونه فعالیت ندارد.

ماده21: حزب در موارد زیر منحل می شود:

1-   با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضاء مجمع عمومی

2- با پیشنهاد یک سوم اعضای اصلی و تصویب دو سوم  اعضاء عمومی

3- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها به استناد ماده 16 قانون و صدور حکم قطعی دادگاه

4- رای قطعی دادگاه صالحه

ماده22: در صورت تصویب انحلال حزب هیأت تصفیه ای مرکب از پنج نفر از اعضای اصلی توسط مجمع انتخاب می شوند. این هیأت موظف است زیر نظر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون حزب نسبت به اهداء اموال منقول و غیر منقول به مؤسسـات عام المنفعه و خیریه یا تشکلهای سیاسی مشابه ظرف مدت حداکثر 6 ماه اقدام و شرح و بیلان آن را در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها قرار دهد.

 

فصل هفتم : مواد متفرقه

 

ماده23: مکاتبات رسمی حزب با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر حزب انجام می شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، و مهر و نشان حزب دارای مسئولیت قانونی می باشد.

ماده24: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده25: اصلاحات مرامنامه و اساسنامه حزب پس از تایید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و صدور پروانه فعالیت به نام اصلاح شده به حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی و به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.

این اساسنامه در هفت فصل و 25 ماده و 30 تبصره در تاریخ 4/12/1395 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و در تاریخ............................ به تاُیید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسید.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: